Judan Advokater er et af landets førende advokatkontorer indenfor personskadeerstatning. Kontorets advokater har alle beskæftiget sig med personskadeerstatning i en lang årrække og har meget stor erfaring i samtlige aspekter indenfor området.

Vi har hos Judan Advokater et totalkoncept for personskadesager. Konceptet indeholder bl.a. følgende: 

Gratis formøde, hvor vi gennemgår din sag, og rådgiver om alle aspekter og redegør for sagens videre forløb. 

Al korrespondance/kontakt til de involverede forsikringsselskaber. 

Indhentelse af nødvendige lægelige akter, herunder deltagelse i valg af speciallæger mv. 

Deltagelse i den arbejdsmæssige afklaring, herunder kontakt/mødedeltagelse med kommuner, rådgivning vedrørende sygedagpenge/revalidering/arbejdsprøvning/flexjob samt førtidspension. 

Al kontakt/korrespondance med Arbejdsskadestyrelsen. Sager, hvor personskaden er så alvorlig, at skadelidte i fremtiden ikke vil kunne arbejde på fuld tid, indbringes som udgangspunkt for Arbejdsskadestyrelsen, som fremkommer med en vejledende udtalelse omkring erhvervsevnetab og méngrad. 

Opgørelse af samtlige erstatningskrav, samt sikring af at der sker en løbende udbetaling af diverse erstatningsposter. 

 

Skadelidte 

Som skadelidt vil du bruge megen tid og mange ressourcer på at komme sig efter en ulykke. Ofte er det ikke kun det fysiske, som kræver behandling, men også den mentale del, som har behov for bearbejdning. 

Det er derfor ofte svært at tage stilling til de spørgsmål, som følger i kølvandet af en ulykke så som: 

 • hvem skal betale mine behandlingsudgifter? 
 • hvem skal betale min medicin? 
 • hvem skal betale min tabte arbejdsfortjeneste? 
 • hvor længe kan jeg modtage sygedagpenge? 
 • kan jeg vende tilbage mit arbejde? 
 • hvad hvis jeg er varigt invalid? 
 • hvor stor erstatning får jeg? 
 • hvordan ser min fremtid ud rent socialt, arbejdsmæssigt og økonomisk? 


Skadestyper/erstatningskrav

Vores personskadeafdeling har primært specialiseret sig i 3 skadestyper: 

 1. Skader pådraget ved trafikulykker, hvoraf ca. 95% er whiplash/piskesmældsskader. 
 2. Skader pådraget på arbejde som arbejdsskadesager. 
 3. Patientskader pådraget i forbindelse med undersøgelse/behandling eller lignende på hospital eller hos praktiserende læge, patientskader. 

 

Klik her for mere information om personskade og erstatning.

 

De nævnte skadestyper behandles som udgangspunkt efter forskellige love og er nærmere beskrevet i det følgende:

1. Trafikulykke - personskadesager

Trafikulykker (som ikke betragtes som eneulykker) behandles efter erstatningsansvarsloven. Efter reglerne i erstatningsansvarsloven vil der være mulighed for at få dækket følgende erstatningskrav: 

Erstatning af helbredsudgifter og andet tab som følge af skaden. 

Tabt arbejdsfortjeneste: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes som udgangspunkt, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen. 

Godtgørelse for svie og smerte: Taksten i dag er kr. 175 for hver dag, skadelidte er syg. Godtgørelsen kan efter den gældende takst i dag ikke overstige i alt kr. 67.000. 

Godtgørelse for varigt mén: Méngodtgørelse kan endvidere kræves fra et ulykkesforsikring, såfremt der er tegnet en sådan hos et eller flere forsikringsselskaber. 

Erhvervsevnetab: Medfører personskaden en varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, er skadelidte berettiget til en erstatning for den tabte erhvervsevne. Ved bedømmelse af erhvervsevnetabet tages der hensyn til hvilke fremtidige muligheder skadelidte har for at skaffe sig indtægt. 

2. Arbejdsskader

Arbejdsskader er reguleret efter arbejdsskadesikringsloven og kan opdeles i to typer skader: 

 • Ulykker 
 • Erhvervssygdomme 


Det er Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer, om arbejdsskaden kan anerkendes som arbejdsskade. 

Anerkendes skaden som en arbejdsskade, er det muligt at få dækket følgende: 

 • Godtgørelse for varigt mén 
 • Erstatning for tab af erhvervsevne 
 • Udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler mv. 

3. Patientskader

Patientskader er nu reguleret af Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet. Skader indtruffet før 1. januar 2007 behandles dog stadig efter Lov om patientforsikring (patientforsikringsloven). 

I det daglige er det Patientforsikringsforeningen, der administrerer de 2 love, og det er som udgangspunkt patientforsikringsforeningen, der tager stilling til, om en skade er omfattet af lovene. 

Erstatningens omfang og størrelse reguleres efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Se pkt. 1. 

 

Hvad tilbyder Judan Advokater? 

Erfaring fra vores mangeårige behandling af erstatningssager har vist os, at det ofte ikke bare er spørgsmålet omkring erstatningen, som har betydning for den skadelidte. 

Det er ofte lige så vigtigt at få afklaret, hvordan den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet ser ud, og spørgsmål omkring revalidering og flexjob er ofte mindst lige så afgørende som diverse erstatningsposter. 

For at få afdækket og rådgivet omkring samtlige de forhold, som aktualiseres ved en personskadesag, har vi udviklet et totalkoncept, som medfører, at vi ikke blot håndterer skadesbehandling over for forsikringsselskabet, men tillige går aktivt ind i den kontakt, der er til kommunen og andre relevante myndigheder. 

 

Specialafdeling for personskadesager 

Judan Advokater har valgt at have en specialafdeling for personskadesager, der er sammensat af advokater og sekretærer, som primært beskæftiger sig med personskadesager, hvilket gør, at sagerne behandles på et højt fagligt niveau og med en indsigt, som sikrer, at skadelidte får den maksimale erstatning.

Sagsbehandlingstid/advokatomkostninger 

Sagsbehandlingstiden kan variere meget fra sag til sag. I de tilfælde, hvor der er tale om et varigt tab af erhvervsevne, er det meget ofte nødvendigt, at kommunen bliver involveret, ligesom sagen skal forelægges Arbejdsskadestyrelsen. 

Involveringen af kommune samt Arbejdsskadestyrelsen betyder ofte, at sagen får en noget længere sagsbehandlingstid end sædvanligt, og sager af den karakter kan i nogle tilfælde vare i flere år. 

Vi arbejder naturligvis intenst på sagerne, således at sagsbehandlingstiden reduceres mest muligt. 

Da vi har erfaring for at skadelidte efter en ulykke ikke bare rammes rent fysisk, men at det økonomiske fundament for familien tillige påvirkes, har vi indført det afregningsprincip, at der først sker en endelig afregning af sagen, når sagen er endeligt færdigbehandlet, og der eventuelt er udbetalt erstatning. 

Vi beregner vores salær i forhold til medgået tid, samt hvilken værdi vores rådgivning i øvrigt har haft. I de sager hvor skadevolder har en ansvarsforsikring, hvilket er tilfældet i langt de fleste trafikulykker, er det ansvarsforsikringsselskabet, som skal dække en del af skadelidtes rimelige advokatudgifter.